1. Certyfikat GOST-R
 2. Deklaracja zgodno艣ci GOST
 3. Certyfikat GOST TR
 4. RTN Zezwolenie Rostechnadzor
 5. Certyfikacja Transportu Kolejowego
 6. Historia Certyfikacja w Rosji
 1. 艢wiadectwo Higieniczne
 2. Certyfikat UkrSepro
 3. Deklaracja UkrSepro
 1. Certyfikat GOST-K
 1. Certyfikat BELGIS
 1. Wyznaczono dat臋 wprowadzenia nowych przepis贸w technicznych Unii Celnej.
 2. Znaczny wzrost c艂a na sk贸rzane obuwie importowane do Federacji Rosyjskiej.
 3. Nowe wymogi bezpiecze艅stwa dla urz膮dze艅 i maszyn.
 4. Rosja: o perspektywach i programie rozwoju na lata 2020-2025.
Obowi膮zkowy Certyfikat GOST-R z regulaminem technicznym.

OBOWI膭ZKOWY CERTYFIKAT ZGODNO艢CI GOST-R.

Certyfikacja w Rosji. Historia i Etapy certyfikacji GOST-R.

Wyraz certyfikacja pierwszy raz zosta艂 zdefiniowany przez Komitet do spraw Certyfikacji ( SERTIKO ) Mi臋dzynarodowej Organizacji Standaryzacji (ISO) i wprowadzony do Podr臋cznika nr 2 ISO (ISO/MEK2) od 1982 r. "Wyrazy i definicje w dziedzinie standaryzacji, certyfikacji i akredytacji laboratori贸w badawczych". Zgodnie z tym dokumentem certyfikacja by艂a zdefiniowana jako post臋powanie, potwierdzaj膮ce przy pomocy certyfikatu zgodno艣ci albo znaku zgodno艣ci, 偶e produkt albo us艂uga odpowiada ustalonym standardom albo innym normatywnym dokumentom. Definicja ta jest przyj臋ta dzisiaj za podstaw臋 w systemie certyfikacji GOST-R Federacji Rosyjskiej. W danym momencie certyfikacja zgodno艣ci to dzia艂ania ,,trzeciej strony,, , kt贸ra udowadnia, 偶e jest zapewniona pewno艣膰 w tym, 偶e zidentyfikowana produkcja, proces albo us艂uga odpowiada konkretnemu standartowi albo innemu normatywnemu dokumentowi.

Przy por贸wnaniu definicji danej w 1982 r. do poj臋cia certyfikacji GOST by艂o wprowadzonych kilka istotnych zmian:

Po pierwsze - certyfikacja zosta艂a bezpo艣rednio powi膮zana z dzia艂alno艣ci膮 ,,trzeciej strony,, , kt贸r膮 jest osoba albo organ przyznany niezale偶nym od stron - uczestnik贸w post臋powania, zgodnie z przepisem (ISO/MEK2). Ni偶ej b臋d膮 podane dok艂adne wyja艣nienia definicji ,,trzeciej strony,, oraz inne terminy i definicje z dziedziny certyfikacji zgodno艣ci.
Po drugie - weryfikacja zgodno艣ci jest dzia艂alno艣ci膮 prowadzon膮 zgodnie z przepisami, co 艣wiadczy o istnieniu w systemie certyfikacji specjalnych przepis贸w, procedur oraz istnieniu kierownictwa i kontroli.
Po trzecie - znacznie powi臋ksza si臋 dziedzina dzia艂alno艣ci certyfikacji zgodno艣ci w Rosji. Na dany moment certyfikat GOST uzyskamy dla: produkcji, us艂ugi, procesy zarz膮dzania jako艣ci膮 w zak艂adach (systemy jako艣ci) i pracownik贸w.

Wszystko to prowadzi do sta艂ego rozwijania procesu certyfikacji, jako procesu w celu ustalenia zgodno艣ci - co jest niezb臋dn膮 cz臋艣ci膮 cywilizowanego rynku.

Przoduj膮ce na 艣wiecie pa艅stwa zacz臋艂y rozwija膰 proces certyfikacji w latach 20-30 naszego wieku. W 1920 roku Niemiecki Instytut Standard贸w (DIN) wprowadzi艂 w Niemczech znak zgodno艣ci ze standardem DIN, kt贸ry rozpowszechniony jest na wszystkie produkty - z wyj膮tkiem urz膮dze艅 gazowych, urz膮dze艅 wodnych i niekt贸rych innych produkt贸w dla kt贸rych przewidywalny jest specjalny regulamin dokonania bada艅 i kontroli. Znak DIN jest zarejestrowany w Niemczech zgodnie z przepisami o ochronie znak贸w handlowych. Wielka Brytania jak i Niemcy, obejmuj膮 wi臋kszo艣膰 dziedzin produkcyjnych i wi臋kszo艣膰 ko艅cowych produkt贸w certyfikacji. W Anglii dzia艂a kilka nacjonalnych system贸w certyfikacji, najwi臋kszy - Brytyjski Instytut Standardu. Dla oznakowania produkcji w tym systemie jest przeznaczony specjalny znak "偶mij papierkowy,". Znak zgodno艣ci z normami angielskimi jest zarejestrowany i chroniony przez prawo angielskie. We Francji w 1938 roku specjaln膮 Ustaw膮 by艂y organizowane nacjonalne systemy certyfikacji NF, (francuski standard). Odpowiedzialno艣膰 i kierownictwo ponosi francuska asocjacja do spraw standaryzacji (AFNOR) system贸w certyfikacji NF i oznacza, 偶e produkty kt贸re s膮 oznakowane tym znakiem odpowiadaj膮 francuskim standardem. W tym przypadku, podstaw膮 dla certyfikacji s膮 tylko pa艅stwowe standardy Francji, kt贸re zosta艂y przyj臋te i przygotowane przez AFNNOR. Znak NF jest zarejestrowany we Francji zgodnie z prawem o znakach handlowych.

W pa艅stwach Zachodniej Europy powsta艂o wiele nacjonalnych system贸w certyfikacji, zbudowanych na normach i standardach tych pa艅stw co doprowadzi艂o do sytuacji 偶e te same produkty by艂y oceniane r贸偶nymi metodami i wed艂ug r贸偶nych parametr贸w. Taka sytuacja przeszkadza艂a w mi臋dzynarodowym handlu z cz艂onkami Unii Europejskiej, przeszkadza艂a w realizacji pomys艂u stworzenia przestrzeni bez granic w kt贸rej by艂 by mo偶liwy swobodny transfer os贸b, produkt贸w i us艂ug.

R贸偶nice w certyfikacji zgodno艣ci mia艂y te偶 aspekty administracyjne. Wszystko to doprowadzi艂o, 偶e eksporter mia艂 dokonywa膰 certyfikacji wyrob贸w w pa艅stwie importera, chocia偶 ta certyfikacja by艂a ju偶 dokonana w jego w艂asnym pa艅stwie. Rozwi膮zanie tego problemu by艂o znalezione 21.12.1989 r. kiedy zosta艂 przyj臋ty dokument o nazwie "Globalna Koncepcja do spraw Certyfikacji i badaniach"

G艂贸wnym pomys艂em tego dokumentu jest wprowadzenie i formowanie zaufania do towar贸w i us艂ug za pomoc膮 takich narz臋dzi jak : certyfikacja i akredytacja dostosowanych do jednych norm europejskich . To zaufanie ma by膰 potwierdzone jako艣ci膮 , kompetentno艣ci膮.

W USA w odr贸偶nieniu od Europy Zachodniej nie ma jednakowych przepis贸w dotycz膮cych certyfikacji, nie ma jednego pa艅stwowego organu certyfikuj膮cego, dzia艂aj膮 setki r贸偶nych schemat贸w certyfikacji, kt贸re s膮 prowadzone przez r贸偶ne izby przemys艂owe, firmy prywatne. Taka sama sytuacja zaistnia艂a ze standaryzacj膮. Standardy s膮 rozpracowane przez setki organizacji maj膮cy r贸偶ny status .

Mimo braku jednolitego nacjonalnego organu do spraw certyfikacji, kt贸remu rz膮d powierzy艂by kierownictwo nad pracami dotycz膮cymi certyfikacji, s膮 prowadzone pr贸by stworzenia jednakowych przepis贸w dla ju偶 dzia艂aj膮cych certyfikacji. Dlatego jest zbudowany nacjonalny system akredytacji laboratori贸w badawczych i rejestracji system贸w certyfikacji.

Certyfikacja w USA, w odr贸偶nieniu od certyfikatu GOST jest gwarancj膮 jako艣ci na nacjonalnym poziomie (w przypadku kiedy organ certyfikuj膮cy jest nacjonalnym) i mi臋dzynarodowym poziomie. Wprawdzie i nie ma pa艅stwowej regulacji obowi膮zk贸w certyfikacji, ale s膮 komitety maj膮ce du偶y autorytet, taki jak Nacjonalne Laboratoria Firm Ubezpieczeniowych, Laboratoria Ameryka艅skich Przedsi臋biorstw Przemys艂u Gazowego, Badawcza Centra Techniki Rolniczej itd.

Certyfikat GOST na produkty na terenie Rosji, a przedtem w UDSSR zacz臋艂o si臋 rozwija膰 od 1979 roku zgodnie z rozporz膮dzeniem ZKKPSS ,,o ulepszeniu panowania mechanizm贸w i wzmocnienie wp艂yw贸w gospodarczych na powi臋kszenie efektywno艣ci produkcji i jako艣ci prac GOST standardu" by艂o powierzone, razem z r贸偶nymi Ministerstwami zatwierdzaj膮cymi organizacje zajmuj膮ce si臋 pa艅stwowymi badaniami wa偶niejszych rodzaj贸w produkcji przemys艂owej i domowego u偶ytku. Celem tego systemu by艂o zabezpieczenie prawdziwej i operatywnej oceny jako艣ci produkcji oraz by zapobiega膰 produkcji technologicznej niedoskona艂ych wyrob贸w i dokonywa膰 systematycznej kontroli nad jako艣ci膮 produkcji.

Centra Badawcze z tamtych czas贸w s膮 bazami dla nowoczesnych laboratori贸w badawczych. Jednak parametry wed艂ug kt贸rych dzia艂a艂y Pa艅stwowe Centra Badawcze nie odpowiada艂y przepisom co do certyfikacji produkcji.

Przyj臋ty w roku 1989 dokument o "tymczasowych przepisach co do certyfikacji produkcji przemys艂u ci臋偶kiego w UDSSR" sta艂 si臋 dokumentem steruj膮cym prace zwi膮zane z certyfikacj膮 produkcji w Rosji. Zgodnie z tym dokumentem prace zwi膮zane z certyfikacj膮 produkcji przemys艂u ci臋偶kiego w UDSSR wygl膮da艂y nast臋puj膮co :
 • definicja produkt贸w podlegaj膮cych certyfikacji GOST
 • stwierdzenie wymog贸w certyfikacji dla danych produkt贸w i wprowadzenie dokumentacji normatywno-technicznej dla danej produkcji
 • sporz膮dzenie dokumentacji, kt贸ra ustala przepisy zwi膮zane z certyfikacj膮 konkretnej produkcji.
 • atesty dla linii produkcyjnych u producenta
 • akredytacja laboratori贸w badawczych, przystosowanych do bada艅 certyfikacyjnych
 • Wydanie Certyfikatu GOST i uzyskanie znak贸w zgodno艣ci
 • kontrole jako艣ci certyfikowanej produkcji
 • udzia艂 w mi臋dzynarodowych projektach certyfikacji, przyznanie wynik贸w bada艅 innym laboratori贸w badawczym.


Przestrzegaj膮c tych przepis贸w na pocz膮tku lat 90-tych w Rosji powsta艂a prawna i techniczna podstawa dla stworzenia nacjonalnego systemu certyfikacji, kt贸ra zosta艂a przyj臋ta w 1992. Od 01.05.1992 roku w Rosji zosta艂 wprowadzony system obowi膮zkowej certyfikacji GOST- R.
wi臋cej »
W przypadku pyta艅 dotycz膮cych certyfikacji w Rosji lub niejasno艣ci prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi Ekspertami. Skontaktuj sie z nami

Czym jest certyfikat GOST-R?

Certyfikat GOST-R to dokument, potwierdzaj膮cy zgodno艣膰 przedmiotu eksportu, z wymogami okre艣lonymi przez standardy Rosji. Certyfikat GOST-R jest po prostu odpowiednikiem innych system贸w certyfikacji takich jak: CE, ISO i TUV-DIM, UkrSepro.

Co to jest certyfikat EAC i co to jest deklaracja EAC?

Certyfikat EAC Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU) jest oficjalnym dokumentem potwierdzaj膮cym zgodno艣膰 produkt贸w z zharmonizowanymi przepisami technicznymi kraj贸w cz艂onkowskich EAEU. Produkty, kt贸rych zgodno艣膰 z przepisami technicznymi potwierdzi艂by certyfikat EAEU, mog膮 by膰 przewo偶one i sprzedawane na ca艂ym obszarze celnym pa艅stw cz艂onkowskich EAEU. Deklaracja EAC Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU) jest oficjalnym dokumentem potwierdzaj膮cym, 偶e produkty spe艂niaj膮 minimalne wymagania przepis贸w technicznych EAEU. Deklaracja EAC jest wystawiana przez producenta, importera lub upowa偶nionego przedstawiciela i umieszczana w oficjalnym rejestrze. Produkty, kt贸rych zgodno艣膰 z przepisami technicznymi potwierdza deklaracja, maj膮 pozwolenie na swobodny przemieszczanie i sprzeda偶 na ca艂ym obszarze celnym pa艅stw cz艂onkowskich.

Jaka jest r贸偶nica mi臋dzy certyfikatem EAC a deklaracj膮 EAC?

Certyfikat EAC mo偶e zosta膰 wydany tylko po przeprowadzeniu oceny jako艣ci, kt贸r膮 musi przeprowadzi膰 jednostka certyfikuj膮ca akredytowana w jednym z kraj贸w cz艂onkowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Certyfikacja przeprowadzana jest na podstawie dokumentacji technicznej, raport贸w z test贸w tworzonych przez firm臋 lub raczej raport贸w z bada艅 dostarczanych przez akredytowane laboratoria badawcze, a tak偶e na podstawie audytu produkcyjnego na miejscu. 艢wiadectwo jest drukowane na oficjalnym, wst臋pnie wydrukowanym formularzu, kt贸ry zawiera kilka element贸w zabezpieczaj膮cych przed fa艂szowaniem i jest uwierzytelniony podpisem i piecz臋ci膮 akredytowanego organu. Certyfikat EAC jest zwykle wydawany dla produkt贸w 鈥瀦艂o偶onych鈥, kt贸re wymagaj膮 obszernej kontroli ze strony w艂adz. Wraz z Deklaracj膮 EAC producent, importer lub upowa偶niony przedstawiciel deklaruje zgodno艣膰 swoich produkt贸w z minimalnymi wymaganiami przepis贸w technicznych Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU). W odr贸偶nieniu od certyfikatu EAC, deklaracja EAC jest wystawiana przez samego producenta lub importera. Wszystkie niezb臋dne testy i analizy s膮 lub s膮 wykonywane przez producenta lub w niekt贸rych przypadkach przez laboratorium. Wnioskodawca osobi艣cie wydaje deklaracj臋 EAC na zwyk艂ej kartce papieru. Deklaracja EAC musi by膰 umieszczona w jednolitym rejestrze EAEU przez akredytowan膮 jednostk臋 certyfikuj膮c膮 jednego z pa艅stw cz艂onkowskich EAEU h.